กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : นานาสาระอนาคตประเทศไทย
วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 453.85 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 50 ต้น

นานาสาระอนาคตประเทศไทย
ดร. วิรไท สันติประภพ