กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : BDMS Nurse Residency Program for Critical Care Nurses
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 (08:00 - 17:30)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,658.38 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 184 ต้น

BDMS Nurse Residency Program for Critical Care Nurses