กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทร่วมทุน 1 บริษัท
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 (09:00 - 09:30)
จัดโดย : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุมของบริษัท อาคาร FYI Center ชั้น 12
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 4.32 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทร่วมทุน 1 บริษัท