กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Recycle Waste เดือนตุลาคม 64
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 (16:30 - 17:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
สถานที่ : โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 19,592.34 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2,177 ต้น

กิจกรรมแยกขยะทั่วไป เพื่อส่งออกไป Recycle เดือนตุลาคม 2564 ของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้แก่ ขยะพลาสติก เช่น ขวดน้ำดื่มจากหอผู้ป่วย, ขวดน้ำเกลือ กล่องลัง-บรรจุภัณฑ์ชนิดพลาสติกจากคลังพัสดุและคลังยา กระดาษเอกสารที่ใช้แล้ว 2 หน้าผ่านการย่อยทำลาย ที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้รักษา และงานสำนักงานของโรงพยาบาล