กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : โครงการอาหารเหลือ..เอื้อเฟื้อหมู เดือนตุลาคม 64
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 (15:30 - 16:30)
จัดโดย : โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
สถานที่ : โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 64.84 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 7 ต้น

กิจกรรมส่งมอบเศษอาหารจากการให้บริการอาหารผู้ป่วยต่อวันแก่ฟาร์มสุกร เดือนตุลาคม 2564