กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Solving adaptability paradox
วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 (13:00 - 15:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
สถานที่ : ผ่านระบบ Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 106.90 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 12 ต้น

KM ในทีมบริหาร ผ่านระบบ online