กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Servant Leadership
วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 (13:00 - 14:30)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
สถานที่ : ผ่านระบบ Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 42.03 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

อบรม Share KM ในทีมบริหาร