กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : BHH-Strategic Talk
วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 (13:00 - 16:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
สถานที่ : ผ่านระบบ Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 213.81 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 24 ต้น

อบรมหัวหน้างานผ่านระบบ Online จำนวน 60 คน