กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : BHH-PDPA
วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 (08:00 - 16:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
สถานที่ : ผ่านระบบ Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,343.09 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 149 ต้น

อบรม online พนักงาน 100% ในเรื่อง PDPA