กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : BDMS Critical Care Nurse Training
วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 (08:00 - 15:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ONLINE
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 4,681.39 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 520 ต้น

BDMS Critical Care Nurse Training