กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : BDMS Nurse Residency Program for Critical Care Nurses
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 (08:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ONLINE
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 2,070.02 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 230 ต้น

BDMS Nurse Residency Program for Critical Care Nurses