กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Training_PDPA คืออะไร สำคัญแค่ใหน รู้ไว้ทันคน
วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 (14:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : HO
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 45.29 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

PDPA คืออะไร สำคัญแค่ใหน รู้ไว้ทันคน