กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมMR ครั้งที่ 2/2021
วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 (13:00 - 15:00)
จัดโดย : บริษัท ซีออยล์ จำกัด(มหาชน)
สถานที่ : ประชุมออนไลน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 93.16 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 10 ต้น

การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ