กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : MC GGC Meeting ครั้งที่ 37/2564
วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 (08:00 - 10:00)
จัดโดย : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : MS Teams
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 9.57 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

MC GGC Meeting ครั้งที่ 37/2564