กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Power of Innovation and Sustainability
วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 600.07 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 67 ต้น

Power of Innovation and Sustainability
ดร. ชวพล จริยาวิโรจน์
Huawei