กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2564
วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 (10:00 - 11:45)
จัดโดย : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Cisco WebEx
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 356.99 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 40 ต้น

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2564 | Tuesday 12th October 2021 | 10.00 - 11.45 AM.