กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Growth Mindset for Success
วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 (09:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,116.93 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 124 ต้น

Growth Mindset for Success