กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ERMS OCCURRENCE ONLINE (การใช้ระบบข้อร้องเรียน)
วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,099.56 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 122 ต้น

รบกวน Create QR Code Care The Bear อบรม Training : ERMS OCCURRENCE ONLINE (การใช้ระบบข้อร้องเรียน)
วันที่อบรม 5 ตุลาคม 2564
เวลา 10:00 น. – 12:00 น.
วิทยากร คุณกนกวรรณ มาลากอง ตำแหน่ง Manager, Quality Management แผนก Quality Management
จำนวนผูเข้าร่วมอบรม 300 คน