กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การอบรม หลักสูตร "การใช้งานระบบ MyHR" สำหรับพนักงาน รุ่นที่ 7
วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 (09:00 - 11:00)
จัดโดย : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online ผ่าน MS Teams
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 11.72 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

ตามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะนำระบบ MyHR มาใช้ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตัลของการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะสนับสนุนการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงาน เช่น เพิ่มความรวดเร็วในการบริการด้าน HR /ข้อมูลพนักงานเป็นแบบ Real Time/ใช้งานสะดวก ผ่านโทรศัพท์มือถือและเว็บ/ลดการใช้กระดาษ/ลดแบบฟอร์มต่างๆ โดยระบบ MyHR พนักงานสามารถขอลางาน บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ดูสลิปเงินเดือน ฯลฯ ผ่าน Application บนโทรศัพท์ และช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ