กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมแผนกลยุทธฺปี 2022 ครั้งที่ 2
วันที่ : 24 กันยายน 2564 (08:30 - 16:30)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
สถานที่ : Renaissance Pattya
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 7.59 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

เป็นการประชุมของคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ในการทำแผน