กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Empathic Communication
วันที่ : 24 กันยายน 2564 (09:00 - 12:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
สถานที่ : ผ่านระบบ Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,429.52 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 159 ต้น

กิจกรรมอบรม Online โดยวิทยากรจากกรุงเทพ อบรมผ่านระบบ Zoom meeting