กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การจัดประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564
วันที่ : 23 กันยายน 2564 (13:30 - 15:30)
จัดโดย : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ผ่านระบบ Zoom Meeting
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 40.15 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 4 ต้น

การจัดประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564
ผ่านระบบ Zoom Meeting