กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Commart Joy 2018
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 (10:01 - 20:00)
จัดโดย : บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน Commart Joy 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในการจัดงานผู้จัดและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และได้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear โดยในการจัดงานสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของผู้ร่วมงานได้มากที่สุดถึง 624.22 ตันคาร์บอนได้ออกไซด์เทียบเท่า (tonCo2e) เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้มางานจะเดินทางมาโดยรถไฟฟ้าจึงสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มาก และในงานยังลดได้จากการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง LED เท่ากับ 3.75 tonCo2e และลดจากการแยกขยะได้ 1.19 tonCo2e และการใช้สื่ออิเลกทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ 0.93 tonCo2e ซึ่งสรุปรวมสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งหมด 630.09 tonCo2e หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ได้ 70,010 ต้น