กิจกรรมที่ผ่านมา

งานมอบทุนการศึกษานักเรียนในพื้นที่บริการ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.ปทุมธานี

จัดโดย บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ท์ที่ลดได้้ 387.72 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 43 ต้น
บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่บริการ 3 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร และ ปทุมธานี จำนวน 23 โรงเรียนๆ ละ 15 ทุนๆ ละ 2,000 บาท สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 มอบแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยในภาคเรียนล่าสุด 3.50 ขึ้นไป โรงเรียนละ 8 ทุน
1.2 มอบแก่นักเรียนที่ประพฤติดีมีคุณธรรม อาทิเช่น การมีจิตอาสา การสร้างคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนหรือชุมชนและการได้รับการเชิดชูเกียรติจากสังคมในด้านต่างๆ...
วันที่ 17 กันยายน 2563
ผู้เข้าชม 88 คน

Library care the bear สัญจร

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ท์ที่ลดได้้ 4.65 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1 ต้น
ปัจจุบันภาคธุรกิจและภาคสังคมต่างเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสภาวะโลกร้อน ซึ่งประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว ๓๕๐ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี สูงเป็นอันดับ ๒๑ ของโลก (ข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี ๒๕๕๖) โดยที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance หรือESG) จึงริเริ่มโครงการ “Care the Bear : Change the...
วันที่ 24 สิงหาคม 2563
ผู้เข้าชม 90 คน

ข. ขวด ณ เกาะยาวน้อย

จัดโดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ท์ที่ลดได้้ 15.92 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 2 ต้น
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และอาสาสมัครผู้มีจิตอาสาของชุมชนบ้านเกาะยาวน้อย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม กิจกรรม “ข.ขวด ณ เกาะยาวน้อย” เพื่อเก็บขวดแก้วซึ่งเป็นวัสดุรีไซเคิลที่ได้จากการคัดแยกของชุมชนตำบลเกาะยาวน้อย ไปส่งที่โรงกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ผู้เข้าชม 21 คน

Commart Joy 2018

จัดโดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ท์ที่ลดได้้ 0.00 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 0 ต้น
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน Commart Joy 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในการจัดงานผู้จัดและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และได้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear โดยในการจัดงานสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของผู้ร่วมงานได้มากที่สุดถึง 624.22 ตันคาร์บอนได้ออกไซด์เทียบเท่า (tonCo2e) เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้มางานจะเดินทางมาโดยรถไฟฟ้าจึงสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มาก และในงานยังลดได้จากการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง...
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
ผู้เข้าชม 76 คน
1 2