โครงการ Care the Bear

       ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ Care the Bear เมื่อ มิ.ย. 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 22 องค์กรพันธมิตร โดย ณ มิ.ย. 2563 มีองค์กรพันธมิตรเข้าร่วมโครงการ 50 องค์กร ส่งเสริมให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้ว 7,712 tonCO2e หรือเทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ จำนวน 856,904 ต้น หรือเทียบเท่ากับการดูดซับ CO2 /ปี ของป่าสมบูรณ์ (อายุ 5 ปี) จำนวน 7,712 ไร่ จากการจัดการประชุมและสัมมนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Eco-Event” ด้วย 6 กิจกรรมง่ายๆ  ได้แก่

1.  รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน
2.  ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์
3.  งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง
4.  ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
5.  ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้
6.  ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์


ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -
องค์กร
จำนวนองค์กรที่เข้าร่วม

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
ต้น
เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้

หมีเล่าเรื่อง

มาทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจกกันเถอะ รายละเอียด
โลกที่เราทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันนี้ ถือเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของทุกชีวิต แต่ปัจจุบันโลกของเรากำลังอุ่นขึ้น อุ่นขึ้น ทำให้บ้านของพวกผม (หมีขาว) ที่เป็นน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นๆ ตามไปด้วย สาเหตุหลักนั้นเกิดจาก ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มากเกินไปนั่นเอง  ซึ่งก๊าซเรือนกระจกนี้ มีทั้งก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ แล้วก๊าซเรือนกระจกนี้มีอะไรบ้าง และเกิดจากไหนกันบ้างนะ มาติดตามไปด้วยกันนะครับ
ภาวะเรือนกระจก และก๊าซเรือนกระจกมีความสำคัญอย่างไรกับโลกของเรา รายละเอียด
“ทำไมทุกวันนี้บ้าน (โลก) ของพวกเราร้อนขึ้นจังเลย…น้ำแข็งก็ละลายไปเยอะแล้ว”

“ก็เพราะว่ามีปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากเกินไปนะสิ โลกของเราจึงร้อนขึ้นมาก”

“แล้วก๊าซเรือนกระจกคืออะไรกันนะ…ทำไมบนโลกนี้ต้องมีก๊าซเรือนกระจกล่ะ?”
ปฏิบัติการ ลด–โลก–ร้อน ในสถานการณ์ COVID–19 กับ Care the Bear” รายละเอียด
“ปฏิบัติการ ลด–โลก–ร้อน ในสถานการณ์ COVID–19 กับ Care the Bear”
รับฟังสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่พบได้ในปัจจุบัน พร้อมวิธีลดโลกร้อนแบบ Eco Event ตามแนวทาง 6 Cares ที่ช่วยในการคำนวณก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนแก่บุคลากรในองค์กร