ocean ocean
Climate Care
Collaboration Platform
สามสหายสายกรีน รวมพลังบวกกู้วิกฤตโลกร้อน
โครงการความร่วมมือการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
มีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
cloud cloud cloud
air pollution
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ ton CO2 eq
trees
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ อายุ 10 ปี ต้น
สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ SDGs
obj 1

รับรองแผนการบริโภค
และ
การผลิตที่ยั่งยืน

obj 2

ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ

obj 3

สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยรูปแบบการดำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ทุกองค์กรในการ
ลดก๊าซเรือนกระจกที่เริ่มได้ทันทีและเป็นรูปธรรม

ผลลัพธ์การงานวัดผลเป็น
ค่าการลดก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งเป็นไปตามมาตราฐานของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
มาเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันตามแนวทางความยั่งยืน
กับ Climate Care Collaboration Platform
bgAlt bgAlt
สิทธิประโยชน์
การเข้าร่วมโครงการ
privi 1

คำนวณ วัดผล ปริมาณการ
ลดก๊าซเรือนกระจกได้ทันที

privi 2

ผลการดำเนินงานนำไปแสดงใน
Annual Report หรือ
56-1 One Report ได้

privi 3

นำผลการดำเนินงานยื่นขอ
ใบประกาศเกียรติคุณ LESS จาก
องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกได้

privi 4

เกิดการสร้างจิตสำนึก การมีส่วน
ร่วมในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
ของพนักงานในองค์กร

privi 5

เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรใน
ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม

Climate Care Collaboration

รวมพลังบวกกู้วิกฤตโลกร้อน

ติดตามข่าว
ประชาสัมพันธ์
กับกิจกรรม
พันธมิตร
และองค์กรที่เข้าร่วม
ดูทั้งหมด
grass bg grass bg

สามสหายชวนสายกรีน
รวมพลังบวกกู้วิกฤตโลกร้อน