โครงการ Care the Bear

       ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ Care the Bear เมื่อ มิ.ย. 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 22 องค์กรพันธมิตร โดย ณ มิ.ย. 2563 มีองค์กรพันธมิตรเข้าร่วมโครงการ 50 องค์กร ส่งเสริมให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้ว 7,712 tonCO2e หรือเทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ จำนวน 856,904 ต้น หรือเทียบเท่ากับการดูดซับ CO2 /ปี ของป่าสมบูรณ์ (อายุ 5 ปี) จำนวน 7,712 ไร่ จากการจัดการประชุมและสัมมนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Eco-Event” ด้วย 6 กิจกรรมง่ายๆ  ได้แก่

1.  รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน
2.  ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์
3.  งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง
4.  ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
5.  ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้
6.  ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์


ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -
องค์กร
จำนวนองค์กรที่เข้าร่วม

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
ต้น
เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้

หมีเล่าเรื่อง

วันโอโซนโลก รายละเอียด
16 กันยายน​ วันโอโซนโลก

โอโซนเป็นเกราะช่วยป้องกัน กรองรังสีต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

สาร CFC ทำลายชั้นโอโซน ตัวการโลกร้อน อีกทั้งยังสามารถตกค้างและคงอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นาน 50-100 ปี
โครงการ Care the Bear ต่อเนื่องปี 3 รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าลดโลกร้อนผ่านโครงการ Care the Bear ต่อเนื่องปีที่ 3โดยร่วมกับพันธมิตร ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และธุรกิจเพื่อสังคม ช่วยกันขับเคลื่อนการลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้หลักการ 6 Cares มุ่งเปลี่ยนแปลงในมิติของผู้บริโภคให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อน พร้อมพัฒนาเครื่องมือวัดสู่ Digital Eco Calculator Kit ที่สะดวกใช้งานง่าย และเตรียมขยายสู่ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชน ให้มีการจัดการแบบคาร์บอนต่ำองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Care the Bear
ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบกับประเทศไทยอย่างไรบ้าง รายละเอียด
สวัสดีครับ ทุกคน ผมหมีขาว หรือ Polar Bear ซึ่งถือว่าผมเนี่ยเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของโลกร้อนเลยนร้า.. เพราะบ้านของผมอยู่ที่อาร์กติก หรือ ขั้วโลกเหนือนั่นเอง เมื่อโลกร้อนขึ้น บ้านและที่อยู่ของผมที่เป็นน้ำแข็งก็จะละลายหายไปเพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้น และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า หากโลกร้อนขึ้น พวกผมหมีขาว จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนพวกผมเข้าสู่ภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ แต่ทุกคนรู้มั้ยครับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบกับผมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มันยังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมไปถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วย ลองมาฟังกันดูนะครับ