โครงการ Care the Bear

       ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ Care the Bear เมื่อ มิ.ย. 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 22 องค์กรพันธมิตร โดย ณ มิ.ย. 2563 มีองค์กรพันธมิตรเข้าร่วมโครงการ 50 องค์กร ส่งเสริมให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้ว 7,712 tonCO2e หรือเทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ จำนวน 856,904 ต้น หรือเทียบเท่ากับการดูดซับ CO2 /ปี ของป่าสมบูรณ์ (อายุ 5 ปี) จำนวน 7,712 ไร่ จากการจัดการประชุมและสัมมนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Eco-Event” ด้วย 6 กิจกรรมง่ายๆ  ได้แก่

1.  รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน
2.  ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์
3.  งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง
4.  ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
5.  ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้
6.  ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์


ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -
องค์กร
จำนวนองค์กรที่เข้าร่วม

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
ต้น
เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้

หมีเล่าเรื่อง

ฉลากรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label) มีอะไรบ้าง รายละเอียด
ปัจจุบันทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการลดโลกร้อนมากขึ้น และมีแนวทางมากมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนึ่งในนั้น คือ ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่หลายประเทศทั่วโลกได้มีฉลากที่รับรองแล้ว โดยประเทศไทยถือว่าเป็นผู้นำในอาเซียนเรื่องฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกที่ใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ประเทศไทยกับการลดก๊าซเรือนกระจก รายละเอียด
ด้วยปัญหาภาวะก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก จึงเกิดแนวทางที่จะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยก็เช่นกัน ที่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้
เป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของทั่วโลกเเละประเทศไทยเป็นอย่างไร รายละเอียด
ขณะนี้ทั่วโลกได้มีตั้งเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยร่วมกันรณรงค์ในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ โดยพยายามไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ประเทศไทยเองก็ได้ตั้งเป้าหมายเช่นกันในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่าง ๆ