โครงการ Care the Bear

       ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ Care the Bear เมื่อ มิ.ย. 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 22 องค์กรพันธมิตร โดย ณ มิ.ย. 2563 มีองค์กรพันธมิตรเข้าร่วมโครงการ 50 องค์กร ส่งเสริมให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้ว 7,712 tonCO2e หรือเทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ จำนวน 856,904 ต้น หรือเทียบเท่ากับการดูดซับ CO2 /ปี ของป่าสมบูรณ์ (อายุ 5 ปี) จำนวน 7,712 ไร่ จากการจัดการประชุมและสัมมนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Eco-Event” ด้วย 6 กิจกรรมง่ายๆ  ได้แก่

1.  รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน
2.  ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์
3.  งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง
4.  ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
5.  ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้
6.  ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์


ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -
องค์กร
จำนวนองค์กรที่เข้าร่วม

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
ต้น
เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้

หมีเล่าเรื่อง

โครงการ Care the Bear ตลาดหลักทรัพย์ฯ จุดประกายภาคธุรกิจ หันมารักษ์โลกอย่างเป็นรูปธรรม วัดผลได้จริง รายละเอียด
ในวันที่พวกเราต่อสู้กับโรคระบาด หลายคนอาจจะลืมไปว่าปัญหาเรื่องโลกร้อนก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่พวกเราต้องเผชิญ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะฟังดูน่ากลัว แต่สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นจริง และมันอาจกลายเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ ถ้าเรายังไม่หันมาใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง
.
เพราะฉะนั้น การรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นแค่เรื่องที่ต้องทำตามเทรนด์ แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น เพื่อให้โลกใบใหญ่สามารถเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของลูกหลานเราได้ในอนาคต
6 Cares จาก Care the Bear เมื่อการลดโลกร้อนทำได้ง่ายในชีวิตประจำวัน รายละเอียด
‘วิกฤตโลกร้อน’ เป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก และกำลังเผยภาพที่ชัดเจนขึ้นมากในวันนี้ ทั้งในเรื่องที่เรามองเห็นได้ด้วยตา สัมผัสได้ด้วยร่างกาย หรือปัญหาบางอย่างที่กำลังซุกซ่อนไว้ และกำลังจะส่งผลร้ายขนาดใหญ่ในอนาคต
จกลงได้ เพียงการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเราเอง
.
Net Zero คืออะไร แล้วเราต้องทำอย่างไรจึงจะลดก๊าซเรือนกระจกได้สำเร็จ รายละเอียด
Net Zero หรือ ‘เป้าหมายสุทธิที่ศูนย์’ ก็คือ การไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มเติม หรือในอีกมุมหนึ่งก็คือการจำกัดอุณหภูมิให้สูงไม่เกิน 1.5 องศา เพื่อป้องกันไม่ให้โลกร้อนและรวนหนักไปกว่าที่เป็นอยู่ หรือไปสู่จุดที่กลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้ว

แล้วเราต้องทำอย่างไรกันบ้าง ถึงจะบรรลุเป้าหมายที่ว่านี้ได้