โครงการ Care the Bear

            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจร่วมปรับพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งในรูปแบบของ online หรือ onsite เช่น การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น  การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) การประชุมออนไลน์ การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การประชุมผู้บริหารพบเพื่อนพนักงาน  การแถลงข่าว  การอบรม สัมมนา การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว การจัดงานมอบรางวัล การจัดงาน CSR  เป็นต้น  โดยนำหลักการ 6 Cares มาออกแบบเพื่อประเมินผล วัดผล และสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

หลักการ 6 Cares ได้แก่

1. รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน
2. ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์
3. งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง
4. ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
5. ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้
6. ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์ 


ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Care the Bear

1. องค์กรสามารถออกแบบแผนการลดการใช้งบประมาณ เช่น ลดค่ากระดาษ ลดค่าใช้ไฟฟ้า
2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการดูแลและเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม
3. ผลที่ได้จากการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกนี้ สามารถนำไปต่อยอดในรายงาน
ความยั่งยืนขององค์กรได้
4. ผลการดำเนินงานสามารถไปขอใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ LESS จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
5. เกิดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม (Engagement) ของสมาชิกในองค์กร สร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร
6. เกิดเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวและประชาสัมพันธ์ (News)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ.สหพัฒนพิบูล (SPC) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ.สหพัฒนพิบูล (SPC) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” ให้กับพนักงานจากทุกฝ่ายงานของ บมจ.สหพัฒนพิบูล จำนวน 63 คน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) จัดอบรมออนไลน์ "ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” ให้กับพนักงานบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) จัดอบรมออนไลน์ "ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear" รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ร่วมจัดอบรม ออนไลน์ “ปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS

ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมขององค์กร

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -

จำนวนองค์กรที่เข้าร่วม
องค์กร

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้ ต้น

การจัดโครงการขององค์กร

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -

จำนวนโครงการ
โครงการ

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้ ต้น

หมีเล่าเรื่อง

Care the bear Act Now !! Green Work-Life Balance ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กรีนบำบัด กำจัดความเครียด รายละเอียด
วันนี้ อยากชวนทุกคนมาจัดสรรปันเวลาในชีวิตประจำวันของเราเพื่อมาดูแลโลกกัน! เพราะนอกเหนือจากเวลาทำงานแล้ว เชื่อว่าเราหลาย ๆ คนก็มีเวลาว่างที่จะออกไปสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ รอบตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในบ้านอย่างการปลูกต้นไม้หรือการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่เพื่อลดปริมาณขยะ รวมถึงการออกไปพบเจอผู้คน ทำกิจกรรมนอกบ้าน
Care the bear Act Now‼️ แจกคู่มือปรับทิศบ้าน ลดใช้พลังงานช่วง Work From Home รายละเอียด
EP แรกเริ่มต้นด้วย ‘เรื่องบ้าน ๆ’ ที่เราจะมาร่วมกันปรับเปลี่ยนบ้านเพื่อให้อยู่แล้วเย็นดี แบบไม่เปลืองค่าไฟ! แน่นอนว่านอกจากพื้นที่สำนักงานแล้ว ในช่วง Work From Home แบบนี้ สภาพแวดล้อมก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่ออารมณ์และความคิดของเราที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น เราจึงควรปรับทัศนียภาพของบ้านเราให้เหมาะแก่การทำงานและพึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดอีกด้วย
โครงการ Care the Bear ตลาดหลักทรัพย์ฯ จุดประกายภาคธุรกิจ หันมารักษ์โลกอย่างเป็นรูปธรรม วัดผลได้จริง รายละเอียด
ในวันที่พวกเราต่อสู้กับโรคระบาด หลายคนอาจจะลืมไปว่าปัญหาเรื่องโลกร้อนก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่พวกเราต้องเผชิญ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะฟังดูน่ากลัว แต่สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นจริง และมันอาจกลายเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ ถ้าเรายังไม่หันมาใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง
.
เพราะฉะนั้น การรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นแค่เรื่องที่ต้องทำตามเทรนด์ แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น เพื่อให้โลกใบใหญ่สามารถเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของลูกหลานเราได้ในอนาคต