โครงการ Care the Bear

       ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ Care the Bear เมื่อ มิ.ย. 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 22 องค์กรพันธมิตร โดย ณ มิ.ย. 2563 มีองค์กรพันธมิตรเข้าร่วมโครงการ 50 องค์กร ส่งเสริมให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้ว 7,712 tonCO2e หรือเทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ จำนวน 856,904 ต้น หรือเทียบเท่ากับการดูดซับ CO2 /ปี ของป่าสมบูรณ์ (อายุ 5 ปี) จำนวน 7,712 ไร่ จากการจัดการประชุมและสัมมนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Eco-Event” ด้วย 6 กิจกรรมง่ายๆ  ได้แก่

1.  รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน
2.  ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์
3.  งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง
4.  ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
5.  ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้
6.  ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์


ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -
องค์กร
จำนวนองค์กรที่เข้าร่วม

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
ต้น
เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้

หมีเล่าเรื่อง

ลดโลกร้อนจากการ “งดใช้โฟม” รายละเอียด
"โฟมที่เราใช้ใส่อาหาร สะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดโลกร้อน ด้วยการงดใช้โฟม หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ทีใช้ซ้ำและย่อยสลายได้ง่าย"
ลดการใช้พลาสติก ลดโลกร้อน รายละเอียด
"พลาสติกที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศและภาวะโลกร้อน ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดโลกร้อน ด้วยการลดการใช้พลาสติก และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้"
ลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้กระดาษ รายละเอียด
"ในชีวิตประจำวันเรามีการใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน หากเราช่วยลดการใช้กระดาษ ก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการลดก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มออกซิเจนได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย"